Obchodní podmínky


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode drevene-fingerboardy.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.  

Predávajúci - prevádzkovateľ:

Drevene-Fingerboardy.cz,
Lounge Invest s.r.o., 
Narcisová 6, 917 01, Trnava
Slovensko
IČO: 53565959
DIČ: SK2121411853
email: info@drevene-fingerboardy.cz
 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.drevene-fingerboardy.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

  • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko alebo obchodný názov firmy, bydlisko kupujúceho alebo sídlo firmy; e-mail,
  • kód tovaru alebo presný názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (označenie tovarov podľa druhu ako je uvedené v cenníku elektronického obchodu), cena tovaru a požadované množstvo tovaru,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje emailom alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: dobierkou v mieste dodania tovaru, platobnou kartou alebo prostredníctvom PayPal.

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "zľava". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne od 2-6 pracovných dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške 59,00Kč, pričom v prípade objevnávok vo väčšom množstve v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov sa cena za doručenie môže zmeniť. 

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi na miesto určenia.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu predávajúceho. Predávajúci neplatí za náklady na dopravu pri vrátení tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom vyplnenia formulára na odstúpenie od zmluvy (nájdete ho na konci VOP) a následne ho zašlite na náš email, ešte pred odoslaním tovaru späť predávajúcemu. 

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou doporučeného listu alebo balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. Kupujúci je povinný vrátený tovar zabaliť tak, aby zabránil jeho poškodeniu počas prepravy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol tovar vyrobený na základe špeciálnej objednávky.

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Objednaný tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj vyplnený formulár o reklamácii tovaru (nájdete ho na konci VOP) prostredníctvom emailu alebo poštou. Fotografie produktov sú ilustračné, t.j. drevené dosky s rôznou štruktúrou a farbou dreva nie sú dôvod pre reklamáciu tovaru.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, ktoré bolo k nemu dodané. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.  Reklamácia bude vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad a zabezpečiť prepravu tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám: (i) Slovenská pošta, a.s. za účelom dodania objednaného tovaru a (ii) iným oprávneným subjektom na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, ak nám z neho bude vyplývať táto povinnosť. Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

9. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Českej republiky (najmä zákonom č. 89/2012 Sb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov). Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi kúpnou zmluvou (t. j. akceptovanou objednávkou, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami) a týmito VOP majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek písomne zmeniť tieto VOP a to tak, že na stránke internetového obchodu www.drevene-fingerboardy.sk zverejní nové znenie VOP. Nové znenie VOP bude zverejnené najneskôr v deň nadobudnutia ich účinnosti. Všetky objednávky vykonané pred zverejnením nového znenia VOP sa však spravujú pôvodným znením VOP bez ohľadu na to, kedy dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Prípadné spotrebiteľské spory je možné riešiť mimosúdnou cestou.  V takom prípade môže Kupujúci kontaktovať Českú obchodnú inšpekciu, sídlom Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránkach internetového obchodu www.drevene-fingerboardy.sk.